BGH 01.09.2013
2013_09_01_BGH_TVNHD_01
2013_09_01_BGH_TVNHD_02

BGH 01.06.2008

Thầy Khiêm,         Thầy Giao,     Cô Hòa,         Cô Kim,   Cô Trang,  Thầy Thái, Thầy Hào

BGH 17.4.1999

*****************************************************
Tài liệu gốc (geschützte dokumente)