Nơi dạy học: St. Raphael-Gymnasium, Roonstraße 1-5, 69120 Heidelberg

Liên lạc: Thầy Nguyễn Trọng Hào, Tel.:06…., Email: hao.nguyen-trong@gmx.net
Webmaster Email: webmaster@tvnhd.de